Nows

Veurverkoup BA kaartjes

Agenda

13 januari 2019
20 januari 2019
1 februari 2019

Foto's

Fieëstkefee 2019

3 maart 2019

Fieëstkefee 2019

Ut fieëstkefee gieët weer ein groeët vastelaovundj spektakel waere met völ artieste, en gae kuntj flink mei-j zinge en volop danse.

't 13e Fieëstkefee vingtj plaats op zondig 03 mieërt 2019 in zaal Centraal.

 

Komtj allemaol, jonk en aod op zondig 03 mieërt 2019 nao ut fieëstkefee in Zaal Centraal.

Dit vastelaovundjspektakel moogdje neet misse